เรื่องเสร็จที่ 920/2547 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในส่วนของการทำรายงานการวิเคราะห์ผล กระทบสิ่งแวดล้อม

verdict-920_2547

LinksLinks2