เรื่องเสร็จที่ 909/2550 เรื่อง ผลใช้บังคับ การแก้ไขเพิ่มเติม และการปรับปรุง กฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542

verdict-909_2550

LinksLinks2