เรื่องเสร็จที่ 906/2550 เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ตามประกาศที่ออกตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

verdict-906_2550

LinksLinks2