เรื่องเสร็จที่ 794/2546 เรื่อง หารือข้อกฎหมายตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K))

verdict-794_2546

LinksLinks2