เรื่องเสร็จที่ 742/2551 เรื่อง การอนุญาตให้เอกชนเข้าร่วมรับฟังและสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

verdict-742_2551

LinksLinks2