เรื่องเสร็จที่ 683/2551 เรื่อง การใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

verdict-683_2551

LinksLinks2