เรื่องเสร็จที่ 665/2557 เรื่อง การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ภายหลังบทบัญญัติมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นผลบังคับใช้

verdict-665_2557

LinksLinks2