เรื่องเสร็จที่ 538/2541 เรื่อง บันทึกของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

verdict-538_2541

LinksLinks2