เรื่องเสร็จที่ 503/2540 เรื่อง การอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ ปิโตรเลียมเหลวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ออกตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

verdict-503_2540

LinksLinks2