เรื่องเสร็จที่ 459/2552 เรื่อง การใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

verdict-459_2552

LinksLinks2