เรื่องเสร็จที่ 444/2564 เรื่อง การกระทำความผิดมาตรา 101/1 และมาตรา 101/2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กรณีโครงการของหน่วยงานของรัฐ

verdict444_2564

LinksLinks2