เรื่องเสร็จที่ 400/2546 เรื่อง ความสมบูรณ์ของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีที่มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายหลังจากได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

verdict-400_2546

LinksLinks2