เรื่องเสร็จที่ 352/2564 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความลับผิดทางละเมิด : กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในโครงการระบบกำจัดของเสียรวมเทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่

verdict-352_2564

LinksLinks2