เรื่องเสร็จที่ 216/2541 เรื่อง กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ หารือการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ต้องนำขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดตาม มาตรา 48 และมาตรา 49 มาใช้บังคับหรือไม่

verdict-216_2541

LinksLinks2