เรื่องเสร็จที่ 17/2520 เรื่อง การตีความพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 และพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2519

PDF Embedder requires a url attribute verdict17_2520

LinksLinks2