เรื่องเสร็จที่ 161/2542 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

verdict-161_2542

LinksLinks2