เรื่องเสร็จที่ 16/2557 เรื่อง การจัดทำแผนและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

verdict-16_2557

LinksLinks2