วันวิสาขบูชา ของทุกปี วันต้นไม้ประจําปีของชาติ

ความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ.2481 กรมป่าไม้ได้มีการชักชวนข้าราชการ ประชาชนให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันชาติ คือ วันที่ 24 มิถุนายน 2481 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการปลูกต้นไม้ตามแบบฉบับที่ทํากัน ในต่างประเทศ ซึ่งเรียกกันว่า Arbor Day ปี พ.ศ.2484 กรมป่าไม้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ภูมิภาค ดําเนินการร่วมกับคณะกรรมการจังหวัด คณะกรรมการอําเภอ จัดให้มีการปลูกต้นไม้ในวันชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเห็นความสําคัญของต้นไม้และเป็นการเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติ นับว่า เป็นวันปลูกต้นไม้ทางการครั้งแรกปี พ.ศ.2494 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มีมติที่ประชุมใหญ่ให้ประเทศสมาชิกจัดเทศกาลปลูกต้นไม้ประจําปีแห่งชาติแต่เนื่องจากประเทศไทย ได้มีการดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2481 โดยถือเอาวันที่ 24 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันชาติเป็นวันปลูก ต้นไม้ประจําปีอยู่แล้ว ปี พ.ศ.2503 ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2503 ยกเลิกวันชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2503 ให้กําหนดวันเข้าพรรษาเป็นวัน ต้นไม้ประจําปี ปี พ.ศ.2532 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอคณะรัฐมนตรีว่าวันวิสาขบูชา อยู่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เป็นระยะเริ่มต้นของฤดูฝนโดยทั่วไป ควรกําหนดเป็นวันต้นไม้ประจําปี ของชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ปัจจุบันถือเอาวันวิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้ประจําปีของชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันสําคัญ เพื่อเป็นที่ระลึกและบําเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติ

2. เพื่อตอบสนองนโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติและส่งเสริมกิจกรรม การปลูกป่าและบํารุงรักษาต้นไม้

3. เพื่อปรับปรุงสภาพทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ให้เกิดประโยชน์ แก่ท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม

ที่มา : กรมป่าไม้ สํานักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ www.forest.go.th

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort