วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี วันน้ำโลก (World Water Day) และวันอนุรักษ์โลก

ความเป็นมา

จากการที่น้ำจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้น สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ประกาศในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2536 กําหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันน้ำโลก” โดยเริ่มต้นในปี 2536 เป็นปีแรก และชักชวนให้ประเทศต่างๆรับเป็นวันสิ่งแวดล้อมของชาติ เพื่อช่วยกันดูแลบํารุงรักษา และจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืนสําหรับอนาคต และใช้คําขวัญแต่ละปีต่าง ๆ กัน ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมระลึกถึงความสําคัญของน้ำ ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดของโลก

2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม