วันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี วันป่าไม้โลก

ความเป็นมา

ป่าไม้เป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของทั้งมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต ทุกชนิด ปัจจุบันนี้ป่าไม้ถูกทําลายไปเป็นจํานวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ทั้งมนุษย์และสัตว์ เช่น ภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ ภาวะเรือนกระจก ดังนั้น จึงมีการกําหนดให้วันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันป่าไม้โลก”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญของป่าไม้ มีการอนุรักษ์ป่าไม้ให้ดํารงอยู่สืบไป

2. เพื่อให้คนทั่วโลกเล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่จํากัด

ที่มา : www.tei.or.th, www.iucn.org, www.forest.nsw.gov.au, www.forests.qld.gov.au

Skip to content