วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ

ความเป็นมา

วันที่ 20 กันยายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จประพาส ทางเรือจากท่านผ่านฟ้าลีลาศไปจนถึงประตูท่าไข่ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมระยะทาง 72 กิโลเมตร ใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง วันที่ 20 กันยายนของทุกปี จึงจัดให้เป็นวันที่สําคัญวันหนึ่ง คือ ในปี 2547 นี้ เป็นการ ครบรอบ 10 ปีแห่งการเสด็จประพาสคลองแสนแสบของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราช กุมารี และเป็นวันครบรอบ 10 ปี แห่งการรณรงค์รักษาแหล่งน้ำของประเทศโดยมีคลองแสนแสบ เป็นตัวอย่างแห่งการ พลิกฟื้นสภาพคลองเน่าเหม็น เต็มไปด้วยผักตบชวาให้กลายเป็นลําคลอง แห่งความภาคภูมิใจ

วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์คูคลองและแม่น้ำ ของประเทศ

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

LinksLinks2