วันที่ 13 กันยายน วันประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์

ความเป็นมา

พันธกรณีของ อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรือ “อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำ” ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็น ภาคีอนุสัญญาฯ ในลําดับที่ 130 พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) แห่งแรก ของไทย คือ “พรุควนขี้เสียน” บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัด พัทลุง

ผลดีในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์

1. อนุสัญญาแรมซาร์ เป็นหนึ่งในกฎหมายระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) อนุสัญญามรดกโลก อนุสัญญาว่าด้วยชนิดพันธุ์อพยพ อนุสัญญา ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ในการเป็นภาคีอนุสัญญาประเภทนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาคมโลก ในการอนุสัญญาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

2. การเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ ทําให้มีโอกาสเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นกับนานา ประเทศ ในการประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่าง ชาญฉลาด เช่น มติของประเทศภาคีจากการประชุมสมัชชาภาคี ครั้งที่ 3 ทําให้เกิดกองทุน ความช่วยเหลือในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ แก่ประเทศที่กําลังพัฒนาขึ้น

3. การเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ จะนําชื่อเสียงมาสู่ประเทศและเป็นการนําพื้นที่ชุ่มน้ำ สําคัญของประเทศ เข้าไปในทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ทําให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มความเป็นไปได้สําหรับภาคีที่เป็นประเทศกําลัง พัฒนาจะได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือในการดําเนินงานอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำใน ประเทศของตน

4. การเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ จะทําให้ภาคีประเทศต่าง ๆ ได้รับข่าวสารข้อมูลและ คําแนะนําที่ทันสมัยเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ และข้อคิดเห็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการใช้ ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด ซึ่งอาจจะนํามาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์และการแก้ไขปัญหา ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศต่อไป

5. ภาคีสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือ จากต่างประเทศหรือเงินกองทุน อนุสัญญาฯ (Ramsar Small Grants Fund for Wetland Conservation and Wise USE) ได้ โครงการละประมาณ 40,000 ฟรังค์สวิส หรือประมาณ 1,000,000 บาท

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

LinksLinks2