วันที่ 12 เมษายน ของทุกปี วันป่าชุมชนชายเลนไทย

ความเป็นมา

ป่าชายเลน เกิดจากตะกอนที่มากับแม่น้ำสะสมรวมตัวกันเป็นหาดเลนกว้าง บริเวณรอยต่อ ของทะเลกับพื้นดิน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์บก โดยปัจจุบันป่าชายเลนถูกรุกล้ำทําให้ ระบบนิเวศต่าง ๆ เสียไป จึงมีการกําหนดให้วันที่ 12 เมษายนของทุกปี เป็น “วันป่าชุมชนชายเลน ไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้ดํารงอยู่ต่อไป

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม