ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ (ฉบับ พ.ศ.2539) ขยายประกาศปี พ.ศ.2535

announcement-krabi_2539

LinksLinks2