ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่แล ะมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และสัตหีบจังหวัดชลบุรี (ฉบับ พ.ศ.2555)

announcement-chonburi_2555

LinksLinks2