ติดต่อเรา

กลุ่มนิติการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 9 เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6635
เบอร์โทรสาร : 0 2265 6635
E-mail : sarabun@onep.go.th

LinksLinks2