ข่าวกิจกรรม สผ.

การประชุมเผยแพร่ผลสำเร็จ จากการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก ที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (RAC NAMA Project Closing Webinar)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมออนไลน์ เรื่อง การเผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (RAC NAMA Project Closing Webinar) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๕ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกล่าวรายงาน โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลสำเร็จการดำเนินโครงการ RAC NAMAในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสู่การใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการต่อยอดการดำเนินการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสีเขียว และเพื่อปิดโครงการ RAC NAMA และส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานร่วมดำเนินการต่อไป ในการนี้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิชรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (MS Teams Application) จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุม “การแลกเปลี่ยนความรู้ สำหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๓ :การประเมินมูลค่า การจัดหาเงินทุน และแหล่งทุน (3rd Knowledge exchange for executives and experts: Valuing, financing and funding)”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๓: การประเมินมูลค่า การจัดหาเงินทุน และแหล่งทุน (3rd Knowledge exchange for executives and experts: Valuing, financing and funding)” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เจ้าหน้าที่ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้แนวทางธรรมชาติ (หรือ Nature-based solutions: NbS) ในการบริหารจัดการน้ำและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ โดยเปรียบเทียบระหว่างการดำเนินการตามแนวทางทั่วไป กับการบูรณาการแนวทางธรรมชาติในการดำเนินงาน จากกรณีศึกษาในพื้นที่กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร ยานธุรกิจสุขุมวิทและสวนป่าเบญจกิติ และกรณีศึกษา สวนป่าคุนซาน จากประเทศจีน รวมถึงการนำเสนอแนวทางการจัดหาทุนสำหรับการบูรณาการ NbS ในการบริหารจัดการน้ำ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก The Cooperative Research Centre for Water Sensitive Cities (CRCWSC) และ The International Centre for Environmental Management (ICEM) ซึ่งการดำเนินโครงการ ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ธนาคารโลก (World Bank) และ Australia’s Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ ๔๐ คน จัดทำและเผยแพร่โดย ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๑.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายกอง/กลุ่มอิสระ และ ๒.) ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี และงบรายจ่ายประจำปี นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอื่นๆ รวมถึง เรื่อง กำหนดการส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเบื้องต้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex จำนวนมาณ ๔๐ คน จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ เตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อน การปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ด้านสารัตถะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ด้านสารัตถะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานคณะทำงาน และดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ร่วมพิจารณาโครงร่างแนวคิดการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยซึ่งมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) รวมทั้งรายงานผลการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ด้านพิธีกร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ ๕๐ คน จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนพัฒนา คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ผ่านระบบ Zoom โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติร่วมในพิธีฯ และมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว คุณอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ กรรมการผู้จัดการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (Environmental Education Center : EEC) และรศ.ดร. สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามดังกล่าว เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในความร่วมมือกันในการขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริม และดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนคนรุ่นใหม่ สู่การขับเคลื่อนโดยเป็นผู้นำและต้นแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคมผลักดันให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการดำเนินชีวิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนา และปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนต่อไป การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะยกระดับการทำงานของคนรุ่นใหม่ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นการนำร่อง ที่สามารถประยุกต์ไปสู่การดำเนินงานในด้านอื่นๆ ได้ ซึ่งนับว่าเป็นการรวมพลังของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนและภาควิชาการ ในการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ จึงเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง เติมเต็ม และต่อยอดขีดความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เกิดเครือข่ายคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

ดร.รวีวรรณฯ เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมเสวนางานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจำปี 2564

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด "Green for ALL รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อโลก เพื่อเรา " โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ศ.ดร.พิสุทธ์ เพียรมนกุล กรรมการ กฟผ. และรองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนา "ภาวะโลกรวน ป่วยลมหายใจ" Live สด ผ่าน Facebook การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. โดยการจัดเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทุกคนในสังคมอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้ทุกหน่วยงาน ตลอดจนภาคประชาชน ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ผ่านเนื้อหาข้อมูลที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และถ่ายทอด เพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

สผ. จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลราชวิถี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบสิ่งของบริจาค ได้แก่ อาหารปรุงสุกใหม่ อาหารสำเร็จรูป ขนม นมกล่อง ผลไม้ น้ำดื่มและน้ำผลไม้ หน้ากากอนามัยเจลล้างมือ เป็นต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลราชวิถี ในการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมี นายแพทย์ สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของดังกล่าว ในการนี้ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สผ. และจิตอาสา สผ. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

สผ. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมี รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร และ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เมื่อวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิชรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ คือ ๑) โครงการการประเมินมูลค่าผลประโยชน์สุทธิจากการลดการเผาอ้อยโรงงานและออกแบบมาตรการเชิงบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ๓) บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ขออนุมัติวงเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียและกากมันสำปะหลัง ของบริษัท ดีไวน์สตาร์ช จำกัด ๔) บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ขออนุมัติวงเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโครงการจัดการน้ำเสียด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ของบริษัท เชาวน์ดี อีสาน จำกัด ๕) การขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร“ดินและป่า”เพื่อการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดำเนินการโดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว ๖) การขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ดำเนินการโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (สนง.ทสจ.) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สนง.สลก.) เพื่อบริหารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ๗) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ๘) สนง.ทสจ. แพร่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อเสนอโครงการการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดแพร่ ๙) ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมในส่วนของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๐) การกำหนดเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี ๒๕๖๔ และ๑๑) รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๒๕ คน เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Increasing resilience to climate change impacts in marine and coastal areas along the Gulf of Thailand ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Increasing resilience to climate change impacts in marine and coastal areas along the Gulf of Thailand ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๔ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม นายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ  ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญดังนี้ ๑) แผนการดำเนินงานโครงการฯ ในปี ๒๕๖๔ ๒) การจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการฯ ในระดับพื้นที่ ๓) การกำหนดที่ตั้งสำนักงานโครงการฯ ในระดับพื้นที่ และ ๔) การกำหนดตัวชี้วัดของโครงการฯ ที่ระดับผลลัพธ์และผลผลิตของโครงการฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามในแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ของราชอาณาจักรไทยกับกรมสิ่งแวดล้อมของสมาพันธรัฐสวิส ในความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) และ Ms. Simonetta Sommaruga รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม คมนาคม พลังงาน และการสื่อสารของสมาพันธรัฐสวิส ได้ร่วมเป็นสักขีพยานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในพิธีลงนามในแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ของราชอาณาจักรไทยกับกรมสิ่งแวดล้อมของสมาพันธรัฐสวิส ในความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในการนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวร่วมกับ Mrs. Helene Budliger Artieda เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย บนเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าณ ท่าเทียบเรือ CAT Tower โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปกท.ทส. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ.นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และดร.ณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นผู้แทน ทส. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาเกษตร สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ และสาขาเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาเกษตร สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ และสาขาเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.โดยการประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ คือ ผลการศึกษาแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย ในสาขาเกษตร และสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-benefit analysis) โอกาสและอุปสรรค และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ตามภาพฉายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมาย ๒ องศาเซลเซียส และ ๑.๕ องศาเซลเซียส โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมฯ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นรองประธานการประชุมฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาเกษตร สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสาขาเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ ๔๐ คน จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม
X
wpChatIcon