ข่าวกิจกรรม สผ.

สผ. หารืออาเซียนสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ข้ามพรมแดน ในการประชุมกรรมการบริหารศูนย์อาเซียน ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 24

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลช. และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ/สป.ทส. เมื่อวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2565 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลายทางชีวภาพ โดยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานการประชุม และราชอาณาจักรกัมพูชา ในฐานะประเทศเจ้าภาพ เป็นรองประธานการประชุม มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศเข้าร่วมประชุมแบบในห้องประชุม และ 2 ประเทศ ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล และมีสำนักเลขาธิการอาเซียนและศูนย์อาเซียน ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งสาระสำคัญของการประชุมฯ ประเทศไทยผลักดันให้ริเริ่มให้มีการหารือด้านการอนุรักษ์ข้ามพรมแดนภายใต้การดำเนินงานอุทยานมรดกอาเซียน พร้อมทั้งสนับสนุนให้โปรแกรมงานอุทยานมรดกอาเซียนจัดทำรายละเอียดและเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนพื้นที่คุ้มครองประเภทอื่น ๆ เป็นอุทยานมรดกอาเซียน และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ในประเด็นการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาคการเกษตร จัดทำและเผยแพร่โดยกลุ่มอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ...
อ่านเพิ่มเติม

สผ.ร่วมเสวนา TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำ และยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)”# Season 4: กลุ่มพลังงานไฟฟ้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเทคโนโลยี

นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สรุปภาพรวมการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยและการยกระดับการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4” ในงานเสวนา TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำ และยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)”# Season 4: กลุ่มพลังงานไฟฟ้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเทคโนโลยี ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ (ระบบ zoom) เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 โดยสาระสำคัญของการบรรยายได้กล่าวถึงการยกระดับการจัดทำรายงานแห่งชาติ หรือ National Communication (NC) เพื่อสื่อสารสิ่งที่ประเทศไทยได้ดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประชาคมโลก และเป็นเครื่องมือในการขอรับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมยกระดับการรายงานข้อมูลในอนาคต สำหรับการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี หรือ Biennial Transparency Report (BTR) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี ค.ศ. 2023 จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ...
อ่านเพิ่มเติม

ทส.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 20 ปี

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ สักการะพระพุทธสยัมภู และพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ครบรอบ 20 ปี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงฯ  โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สผ. นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมในพิธี โดยในปีนี้ นางสาว มัณฑนา ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รับมอบรางวัลเพชรจรัสแสง ประจำปี 2565 โอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยได้ขอบคุณ และให้กำลังใจเจ้าหน้าในทุกระดับที่ได้ทำงานร่วมกันมา พร้อมเน้นย้ำขอให้ทำงานด้วยความร่วมมือตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไปจนถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และเครือข่ายอาสาสมัครจากภาคประชาชน และยังได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

สผ. หารือมูลนิธิ KliK ขยายความร่วมมือตามความตกลงปารีส

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. และเจ้าหน้าที่ กปอ. ร่วมหารือกับผู้แทนจากมูลนิธิ KliK ประกอบด้วย Dr. Jacqueline Jakob Director International Relations และ Ms. Vicky Janssens General Manager Southeast Asia จากมูลนิธิ KliK เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทิปโก้ 2 สผ.           การหารือในครั้งนี้ เลขาธิการ สผ. ได้แจ้งความก้าวหน้าการปรับปรุง เป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ความก้าวหน้าการพิจารณา โครงการรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้าของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ข้อ 6 ของความตกลง ปารีสในประเทศไทยในระยะต่อไป จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ...
อ่านเพิ่มเติม

สผ. เข้าร่วมการประชุม Knowledge exchange for executives and experts: The program to create climate resilient urban centres and surrounds

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด การประชุม Knowledge exchange for executives and experts: The program to create climate resilient urban centres and surrounds ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรม Banyan Tree Bangkok ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมี Dr. Gemma Edgar, Counsellor (Development), Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Embassy ประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และ Mr. Ben Furmage, CEO Water Sensitive Cities, Australia กล่าวแนะนำโครงการ โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความเข้าใจถึงโอกาสและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ Nature based Solutions (NbS) ในประเทศไทย รวมทั้งการดำเนินงานและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระหว่างผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม ประมาณ 70 คน โดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งรัฐบาลออสเตรเลีย, Cooperative Research Centre for Water Sensitive Cities (CRCWSC) และ Monash University ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ จะนำข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่สำคัญต่อการดำเนินโครงการไปจัดทำแนวทางการประยุกต์ใช้ NbS ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการน้ำ (น้ำท่วมและภัยแล้ง) ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยผ่านโครงการ Resilient Urban Centres and ...
อ่านเพิ่มเติม

สผ. และความก้าวหน้า Article 6 ของความตกลงปารีสในงาน Sustainability Expo

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16.00 - 17.00 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอในหัวข้อ “Pioneering Climate Action: Thai-Swiss Cooperation and Carbon Credits under Article 6 of the Paris Agreement” ร่วมกับ Dr. Jacqueline Jakob, Director International Relations มูลนิธิ KliK สมาพันธรัฐสวิส และนายฉัตรพล ศรีประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ณ งาน Sustainability Expo 2022 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของ สผ. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทย – สมาพันธรัฐสวิสในการดำเนินงานตามข้อ 6 ของความตกลงปารีส นอกจากนี้ Dr. Jacqueline Jakob ได้นำเสนอบทบาทของมูลนิธิ KliK ที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยทำหน้าที่พิจารณาข้อเสนอโครงการและซื้อคาร์บอนเครดิตตามเงื่อนไขของข้อ 6 ของความตกลงปารีส และนายฉัตรพล ศรีประทุม ได้กล่าวถึงโครงการรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า (e-bus) ซึ่งจะเป็นโครงการแรกในประเทศไทยภายใต้กลไกดังกล่าว จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ...
อ่านเพิ่มเติม

สผ.หนุนเงินกู้และเงินอุดหนุนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นกรรมการและเลขานุการฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการของข้อเสนอโครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการฯ และเห็นชอบการขออนุมัติวงเงินกู้จากผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการระบบจัดการเชื้อเพลงชีวมวลและมลภาวะทางอากาศ ของบริษัท เอเบิล อีสเทิร์น พาเลท จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมถึงสนับสนุนโครงการสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ (สคพ.) เพื่อบริหารโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและการจัดการน้ำเสียที่ต้นทาง บนที่เกาะ ดำเนินการโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประสานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะฯ ดังนี้ ให้แก่ 1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้แก่ ทสจ. จำนวน 16 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ระนอง ตรัง พังงา กระบี่ สตูล และสงขลา และ 2) ให้แก่ กรมควบคุมมลพิษ เพื่อสนับสนุน สคพ. จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สคผ.6 นนทบุรี สคพ.13 ชลบุรี สคพ.14 สุราษฎร์ธานี สคพ.15 ภูเก็ต และ สคพ.12 สงขลา อีกทั้งอนุมัติเบิกจ่ายสมทบ 1 แสนบาท ...
อ่านเพิ่มเติม

สผ. เตรียมขับเคลื่อนปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปี 2566

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ร่วมกับระบบ VDO Conference โดย ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สผ. ผู้บริหาร และผู้แทนกองและกลุ่มอิสระ จำนวน 40 คน ประชุมพิจารณาวาระสำคัญ เรื่อง ตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สผ. ร่างตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกอง/กลุ่มอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ สผ. ประธาน ได้ขอบคุณกอง/กลุ่มอิสระที่ร่วมกันดำเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สผ. และขอให้ยกระดับการดำเนินงาน รวมทั้ง พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อไป จัดทำและเผยแพร่โดยกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ...
อ่านเพิ่มเติม

รองเลขาธิการ สผ. หารือกับผู้แทน IUCN ในประเด็นการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของไทย

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ Dr. Dindo Campilan, IUCN Asia Regional Director พร้อมคณะ เข้าพบนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยผู้แทน กปอ. กลช. และ กธศ. เพื่อแนะนำตัวและนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของ IUCN ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคตร่วมกับ สผ. ในฐานะเป็นหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาระหว่างประเทศที่สำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพและมรดกโลก โดยการดำเนินงานของ IUCN ในปัจจุบันเป็นไปตามแผนงาน Nature 2030 Programme Framework ที่ให้ความสำคัญกับชนิดพันธุ์ ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่คุ้มครอง ป่าไม้และเกษตร ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ โดย IUCN ยินดีที่จะให้การสนับสนุนทั้งทางด้านเทคนิคและการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ และสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในการเป็น Geneva of the East รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและองค์กรรัฐ ทั้งนี้ IUCN ได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปกป้องคุ้มครองพื้นที่ทางบกและทางทะเลของโลกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (30x30 Target) ภายใต้กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ และการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่มรดกโลกของไทย ได้แก่ กลุ่มป่าแก่งกระจาน และอันดามัน โดยรองเลขาธิการ สผ. ยินดีที่จะพัฒนาความร่วมมือกับ IUCN ในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ...
อ่านเพิ่มเติม

สผ. เข้าร่วมงาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022)

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมงาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรต้นแบบที่มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เข้าร่วมเสวนาในประเด็น “Sustaining Sustainability: How and Who?” ซึ่ง รมว.ทส. ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัฐบาลไทยที่ดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานของสหประชาชาติ ซึ่งภายในงาน สผ. ได้ร่วมจัดแสดงผลงานด้านการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality 2050 และ Net Zero Emission 2065 จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ...
อ่านเพิ่มเติม

สผ.ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี การก่อตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. บันทึกเทปวีดิทัศน์ ส่งคำอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี การก่อตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อเดือนตุลาคม 2547 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนรัฐบาล ประเทศต่าง ๆ องค์การระดับภูมิภาค และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในประเทศสมาชิกอาเซียน ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศไทยและศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาอย่างยาวนาน โดยมีโครงการที่สำคัญ อาทิ โครงการ Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN (BCAMP), Secondment Programme และ ASEAN Youth Biodiversity Programme และการเสนอพื้นที่อนุรักษ์ขึ้นเป็นอุทยานมรดกอาเซียน จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ...
อ่านเพิ่มเติม

สผ.เข้าร่วมประชุม Regional Dialogue: Successes and Challenges in the Implementation of Paris Climate Commitments

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสุขุมวิท โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม Regional Dialogue: Successes and Challenges in the Implementation of Paris Climate Commitments ร่วมกับ Mr. Shayne McKenna, First Secretary, Australian Embassy ประจำประเทศไทย โดยมี Mr. Hans Guttman, Executive Director, Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) และ Prof. Min Teah, Curtin University กล่าวต้อนรับ โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความสำเร็จและความท้าทายของการดำเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution หรือ NDC) ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย บังคลาเทศ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน ศรีลังกา และเวียดนาม โดยมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วม ประมาณ 54 คน  โดย Curtin University และ ADPC ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ จะนำผลการประชุม ไปจัดทำกรอบการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ต่อไป จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม