ข่าวกิจกรรม สผ.

วันรักต้นไม้ของชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับสำนักงานเขตพญาไท จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณสวมหย่อมริมทางรถไฟ ด้านทิศตะวันตกของอาคารทิปโก้ทาวเวอร์ โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และนางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม ทำหน้าที่กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. นางเบญญา​ อิน​ทรวงศ์โชติ​ ผู้อำนวยก​ารเขตพญาไท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผ. และ สำนักงานเขตพญาไท เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

ดร. พิรุณ บันทึกเทปงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ ๒๕๖๔”

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมบันทึกเทปงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ ๒๕๖๔” ซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ภายใต้แนวคิด “จุฬาฯ รับใช้ประชาชน”น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกําเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองเลขาธิการ สผ.นำเสนอในหัวข้อ “ SDG13 : Climate Action” ในช่วง “Chula Future Leader Talk” ภายใต้แนวคิด SDGs (Sustainable Development Goals) สนับสนุน และมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกสร้างความยั่นยืนให้บรรลุทั้ง ๑๗ เป้าหมาย โดยได้กล่าวถึง การดำเนินการของประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๓ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งทิศทาง ความท้าทายและแนวทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต นอกจากนี้ ได้ร่วมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินในแคมเปญออนไลน์ “Less is More”เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างผู้นำแห่งอนาคตทั้งนี้สามารถรับชมงานดังกล่าวผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Chulalongkorn University และ Chula Alumni ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

การสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบ การดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.)จัดการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Webexนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนา นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ การสัมมนาได้นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เทสโก้ จำกัด และที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ข้อเสนอแนะต่อผลการติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมก่อนออกประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการ เอกชน นักวิชาการ ผู้นำเครือข่าย ประชาชนในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๑๐0 คน เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

สผ.จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณโถงห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

สผ. ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านป่าไม้สู่คาร์บอนเครดิตและการสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย

วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ให้การต้อนรับนายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางความร่วมมือด้านป่าไม้สู่คาร์บอนเครดิตและการสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมประชุม ประเด็นสำคัญของการหารือเพื่อร่วมกันหาแนวทางกำหนดกลยุทธ์ด้านการปลูกป่า มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ ทั้งได้มอบหมายให้ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำแผนที่ปลูกป่า ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย เพื่อจะได้กำหนดพื้นที่สำหรับส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้ปลูกป่าเพื่อชดเชยคาร์บอนเครดิตต่อไป จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รองเลขาธิการ สผ.) พร้อมด้วย นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยรองเลขาธิการ สผ. ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution : NDC) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน โดยสืบเนื่องจากมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกนำเสนอภาพรวมในการประชุมครั้งต่อไป โดย สผ. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้นำเสนอข้อมูลในวาระที่ ๓.๑ นโยบายและแผนการดำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ ความสำคัญและทิศทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศนโยบายและมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่เชื่อมโยงกับมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับชาติ (Nationally Appropriate Mitigation Action: NAMA) และแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศรายสาขา ตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ โดยที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว และประธานกรรมการฯ ได้แสดงความตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และให้ความสำคัญกับการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕ ช่วงที่ ๑

นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕ ช่วงที่ ๑ (CBD COP15 Part1) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบทางไกล การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕ ช่วงที่ ๑ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง มีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรย่อยภายใต้อนุสัญญาฯ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี และด้านการดำเนินงาน รวมถึงความก้าวหน้าการจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ และการรับรองกรอบงบประมาณสำหรับการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ สำหรับปี ค.ศ. ๒๐๒๒                ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมระดับสูง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและทิศทางเชิงนโยบายของประเทศไทยในการฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพด้วย จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีเรื่องเพื่อทราบดังนี้ ๑) สรุปผลการใช้จ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ ๒) งบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๔ และ ๓) กรอบวงเงินงบประมาณงวดที่ ๑ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายกอง/กลุ่มอิสระ ๒) จัดสรรงบประมาณงวดที่ ๑ รายกอง/กลุ่มอิสระ ๓) ความคืบหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษางบรายจ่ายอื่นและงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๔) ความคืบหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษางบรายจ่ายอื่นและงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เลขานุการกรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex จำนวนประมาณ ๓๐ คน จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

พลเอก ประวิตร เร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ เมืองเก่า พัฒนาพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เชิงประวัติศาสตร์

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับห้องประชุม ชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Video Conference โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบโครงการปรับปรุงท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ท่าเรือราชินีและท่าเรือพระปิ่นเกล้า โดยเน้นการออกแบบที่แสดงถึงความเคารพพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ การปกครอง ศาสนา และชีวิตชาวสยาม ที่เรียบง่าย ไม่รบกวนทัศนวิสัยของแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการด้วย และให้กรมเจ้าท่านำรูปแบบท่าเรือพระปิ่นเกล้า ใช้เป็นแบบมาตรฐานในการปรับปรุงท่าเรืออื่นๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ ได้เห็นชอบให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบกลางให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้จังหวัดที่มีเมืองเก่า ๑๒ จังหวัด จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า เพื่อให้เมืองสามารถรักษาอัตลักษณ์และบริบทของเมืองเก่าไว้ได้ รวมทั้งเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตากและเมืองเก่าพิษณุโลก ให้ครอบคลุมหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกการบริหารจัดการเมืองเก่าระดับจังหวัด สู่การบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง ระบบราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า ๔๐ คนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ร่วมกับการเข้าประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ นางกตัญชลี ธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบคำขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม และให้เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) ต่อไป จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุม Focus Group ประเด็นท้าทาย : พัฒนาดัชนี SDG 12 และ SDG 13 ของประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่นโยบาย BCG

วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุม Focus Group ประเด็นท้าทาย : พัฒนาดัชนี SDG 12 และ SDG 13 ของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่นโยบาย BCG ในรูปแบบออนไลน์ จากนั้นเป็นการรายงาน “สถานะดัชนี SDG 12 และ 13 ของประเทศ” โดย ผศ.ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และหัวหน้าโครงการสถานะประเทศไทยจากดัชนีชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Index) จากนั้นเป็นการนำเสนอแนวการพัฒนาดัชนี SDG 12 และ SDG 13 ของประเทศ โดยผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ได้แก่ รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมและ รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ นางสาวอนุดา ทวัฒน์สิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย และนายวิจารณ์ อินทรกำแหง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย จากนั้นเป็นช่วงระดมความคิดเห็น “แนวทางการพัฒนาดัชนี 12 และ SDG 13 ของประเทศ โดยมี ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ ...
อ่านเพิ่มเติม

ทส. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ สักการะพระพุทธสยัมภู และพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ครบรอบ ๑๙ ปี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงฯ  โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โอกาสนี้ รมว.ทส.ได้กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม
LinksLinks2