ข่าวกิจกรรม สผ.

สผ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“กระบวนการคิดเชิงออกแบบ “

สผ. โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Essential Mindset & Thinking for Design Thinking) รุ่นที่ 2 ” ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ในวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยมี นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจากอาจารย์จามร เหล่าอิ่มจันทร์ และทีมวิทยากร มาบรรยายเกี่ยวกับกรอบคิดและวิธีคิดที่จำเป็นสำหรับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ วิธีคิดต่อตนเองและต่อผู้อื่น รวมถึงวิธีการพัฒนาศักยภาพของสมอง เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดรูปแบบต่างๆ ผ่านการลงมือฝึกปฏิบัติด้วยกระบวนการ Design Thinking ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจในเรื่องการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ สามารถพัฒนานวัตกรรมต่างๆสำหรับการปฏิบัติงานด้วย Design Thinking Process และสามารถนำเทคนิคแนวคิดเชิงนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์การทำงานใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ...
อ่านเพิ่มเติม

สผ.จัดการประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการพิจารณา EIA สำหรับ คชก. ด้านเศรษฐกิจสังคม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กปผ.) ได้จัดประชุมจัดทำแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ด้านเศรษฐกิจสังคม เพื่อให้ คชก. ทุกประเภทโครงการ มีแนวทางการพิจารณาที่เป็นมาตรฐานและทิศทางการพิจารณาเดียวกัน ในวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 สผ. โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ ญาติบรรทุง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.กปผ. เป็นประธานการประชุม และเจ้าหน้าที่ กปผ. เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ...
อ่านเพิ่มเติม

สผ. เดินหน้าปรับปรุงแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2573 (NDC Action Plan on Mitigation)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2573 (NDC Action Plan on Mitigation) เพื่อให้มีความสอดคล้องตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ NDC ร้อยละ 30 – 40 ในปี พ.ศ. 2573 เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาพลังงาน คมนาคม กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ของเสีย และเกษตร โดยที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ รายละเอียดโครงร่างของแผนปฏิบัติการฯ แผนการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและข้อจำกัดที่เกิดขึ้น ตลอดจนความต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และแพร่เผยแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม 2566 จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

สผ. จัดประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สผ. ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 สผ. โดยกลุ่มงานจริยธรรม ได้จัดการประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สผ. ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และมีผู้แทน กอง/กลุ่มอิสระ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ประมาณ 20 คน ซึ่งที่ประชุม ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบิตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีมติ เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

สผ. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ตั้งเป้าที่ท้าทายขึ้น พร้อมตอบโจทย์พี่น้องประชาชน

สผ. โดย กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับ PACRIM ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สผ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ร่วมกับผู้บริหาร สผ. ในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าว โดยมีเป้าหมายที่ท้าทายขึ้น ก้าวนำการเปลี่ยนแปลง และที่สำคัญต้องตอบโจทย์พี่น้องประชาชน จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

สผ. หารือทิศทางการวางแผนของประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ กับมหาวิทยาลัย Princeton สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๔ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ Dr. Christopher Greig หัวหน้าทีมวิจัยจาก Andlinger center for energy and the environment มหาวิทยาลัย Princeton สหรัฐอเมริกา และนายนำพล ลิ้มประเสริฐ ที่ปรึกษาอาวุโส เอสซีจี (SCG) พร้อมคณะ เข้าพบ ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิข เลขาธิการ สผ. เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการศึกษาแนวทางการวางแผนของประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Planning for Net-zero Thailand) โดยมีเจ้าหน้าที่ กปอ. ร่วมหารือฯ โดยผู้วิจัยได้นำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาแนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย รวมถึงแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าวในประเทศไทย การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการและคณะกรรมการกำกับโครงการเพื่อสนับสนุนข้อมูลในการดำเนินโครงการและรูปแบบความร่วมมือในอนาคตต จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม