การกำกับดูแลองค์การที่ดี

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ.

แผนรองรับภาวะฉุกเฉินและแผนบริหารความต่อเนื่อง สผ.

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กิจกรรมการมีส่วนร่วม


แผนการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี