รายงานสถานการณ์ประจำวัน วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐

รายงานสถานการณ์ประจำวัน วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐