รายงานสถานการณ์ประจำวัน วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐

รายงานสถานการณ์ประจำวัน วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐