รายงานสถานการณ์ประจำวัน วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐

รายงานสถานการณ์ประจำวัน วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐