รายงานสถานการณ์ประจำวัน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐

รายงานสถานการณ์ประจำวัน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐