รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารกำลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สผ. ประจำปี ๒๕๖๑ และแผนการสร้างความผาสุกและสร้างความผูกพันในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เอกสารแนบ รายงานผลการดำเน...

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

เอกสารแนบ กรอบแนวทางการบร...

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

เอกสารแนบ ประกาศคณะกรรมกา...

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

เอกสารแนบ ประกาศคณะกรรมกา...

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ ประกาศสำนักงานน...

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เอกสารแนบ ประกาศสำนักงานน...