ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)

เอกสารแนบ ร่างพระราชบัญญั...

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ ประกาศสำนักงานน...

รับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

รับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

เอกสารแนบ รับฟังความเห็นต...

รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง คณะกรรมการเปรียบเทียบและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 15 – 30 สิงหาคม 2562

โปรดส่งความคิดเห็นไปที่&n...

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ สรุปผลการรับฟัง...

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายฯ จึงขอเปิด...

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. … และ ร่างกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. …

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. … และ ร่างกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. …

ซึ่งมีประเด็นในการรับฟังค...

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา เรื่องเสร็จที่ ๒๖๔-๘๖๕/๒๕๖๑)

เอกสารแนบ รายงานสรุปผลการ...