ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ “ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๑” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ “ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๑” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะการ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ “ผลสำเร็จจากการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ “ผลสำเร็จจากการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะการ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะการ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เงินกู้กองทุนสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เงินกู้กองทุนสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะการ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะการ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘๗ รายการ (๔๖๘ หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘๗ รายการ (๔๖๘ หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะการ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงแบบโครงการอาคารสีเขียว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงแบบโครงการอาคารสีเขียว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะการ...