ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ “ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๑”

ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ “ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๑”

เอกสารแนบ ประกาศราคากลาง ...

ประกาศราคากลาง โครงการการจ้างเช่ารถยนต์ในต่างประเทศ พร้อมคนขับ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมเตรียมการของกลุ่มประเทศ ๗๗  และจีน  การประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒  และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง โครงการการจ้างเช่ารถยนต์ในต่างประเทศ พร้อมคนขับ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมเตรียมการของกลุ่มประเทศ ๗๗ และจีน การประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศราคากลาง ...