ข้อกำหนดการจ้างจัดพิมพ์เอกสารแผนพับ “ผลสำเร็จการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ ๑”

ข้อกำหนดการจ้างจัดพิมพ์เอกสารแผนพับ “ผลสำเร็จการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ ๑”

เอกสารแนบ ข้อกำหนดการจ้าง...

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ ประกวดราคาจ้างจ...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

เอกสารแนบ ประกาศผลผู้ชนะก...

ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ ๒

ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ ๒

เอกสารแนบ ขอบเขตงานจ้างที...

ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือภายใต้โครงการจัดทำแผน/กลยุทธ์การเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือภายใต้โครงการจัดทำแผน/กลยุทธ์การเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ ประกวดราคาจ้างอ...