Taking too long? Close loading screen.
LOADING...
//ข่าวสารและกิจกรรม สผ.

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมชัย  มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้แทนในคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงที่อยู่ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ และการควบคุมสีของหลังคาและสีของผนังอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก และฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการต่อไปและให้นำแนวคิดการควบคุมสีฯ ไปปรับใช้ในพื้นที่เมืองเก่าอื่นๆ โดยให้ท้องถิ่นร่วมดำเนินการ จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

By |พฤษภาคม 25th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

การจัดเวทีเสวนาในการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ ของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ภายใต้หัวข้อ “๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ” เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์ โฮเตล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ นั้น ในภาคบ่ายได้จัดให้มีการเสวนาเพื่อเปิดโอกาส ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ มาร่วมถกปัญหาและหาแนวทางร่วมกันในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้ยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่สร้างความสมดุล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยได้แบ่งหัวข้อการเสวนาเป็น ๔ หัวข้อ ดังนี้ ๑. “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตความหลากหลายทางชีวภาพของไทย” ดำเนินรายการโดย นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการ สผ. ๒. “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ กับความหลากหลายทางชีวภาพ” ดำเนินรายการโดย นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการ สผ. [...]

By |พฤษภาคม 24th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การจัดเวทีเสวนาในการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ

สผ. จัดประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สร้างสุขปวงประชา จากความหลากหลายทางชีวภาพ”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อร่วมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ มุ่งพัฒนา ต่อยอด สร้างรายได้ให้ประเทศ และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเตล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพ ฐานเศรษฐกิจของประเทศไทย” หลังจากนั้น นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ได้กล่าวรายงานและต่อด้วยช่วงเวทีการพูดคุยกับ เลขาธิการ สผ. “๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพกับการปฏิรูปประเทศไทย” สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลงานที่สำคัญของ สผ. ตลอดระยะเวลา [...]

By |พฤษภาคม 24th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน สผ. จัดประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สร้างสุขปวงประชา จากความหลากหลายทางชีวภาพ”

การประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

          เมื่อวันอังคารที่ ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยนางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณารายละเอียดข้อเสนอโครงการรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ สผ.ที่เกี่ยวข้อง จำนวน  ๖๐ คน จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

By |พฤษภาคม 22nd, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุม โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ และผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นเป็นพิธีมอบโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จำนวน ๒๕ คนจาก ๑๕ หน่วยอนุรักษ์ฯ ในการนี้ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “ไทยแลนด์ ๔.๐ กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น” สำหรับในภาคบ่ายเป็นการถอดบทเรียนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น การประชุมประจำปีภาคีหน่วยอนุรักษ์ฯ และชี้แจงการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม การประชุมครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้ภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ซึ่งเป็นมรดกของชาติ โดยเป็นการดำเนินงานสืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๗ ที่เห็นชอบแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม [...]

By |พฤษภาคม 21st, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่รองประธานคนที่ ๑ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานคนที่ ๒ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วย รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ และนายสุโข อุบลทิพย์ รวมทั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ [...]

By |พฤษภาคม 21st, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประชุมสัมมนา เรื่อง “ผลกระทบจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศคู่ค้าหลัก และแนวทางเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย”

นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “ผลกระทบจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศคู่ค้าหลัก และแนวทางเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย” ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางรองรับผลกระทบจากการดำเนินมาตรการตอบสนองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของต่างประเทศ ในด้านธุรกิจการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศต่อประเทศไทย โดยมี ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนากลไก เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น เป็นการนำเสนอผลการศึกษา หัวข้อ “ผลกระทบจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศคู่ค้าหลัก และแนวทางเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย” โดย ผู้แทน บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และเสวนา หัวข้อ “แนวทางเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยจากผลกระทบมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศคู่ค้า” โดยนายพัทธ์กมล ทัตติพงศ์ ผู้แทนสำนักยุโรป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายธงชัย บุณยโชติมา ผู้แทนหอการค้าไทย และ ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งการจัดประชุมสัมมนาฯครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลกระทบที่ประเทศได้รับจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศคู่ค้า ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อศึกษาวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจที่เป็นธรรมที่เกิดการปรับกระบวนการทัศน์สู่การพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ และสามารถฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อจัดทำข้อมูลสนับสนุนในการเจรจาของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการรับมือ และเพื่อจัดทำสื่อสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง [...]

By |พฤษภาคม 18th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน ประชุมสัมมนา เรื่อง “ผลกระทบจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศคู่ค้าหลัก และแนวทางเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย”

การประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง…

นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (The 28TH ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity (28TH AWGNCB) and Other Related Meeting) โดยมี นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาเรื่อง ข้อมูลสำหรับการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๕ คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

By |พฤษภาคม 17th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง…

โครงการ Maximizing carbon sink capacity and conserving biodiversity through sustainable conservation, restoration, and management of peat swamp ecosystems

นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. รวมทั้งผู้แทนจากศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) และเจ้าหน้าที่โครงการ ได้ลงพื้นที่เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา เพื่อประเมินสถานการณ์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และไฟไหม้ป่าพรุ โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์จัดทำแผนงาน เพื่อดำเนินงานโครงการ Maximizing carbon sink capacity and conserving biodiversity through sustainable conservation, restoration,  and management of peat swamp ecosystems ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของป่าพรุ จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

By |พฤษภาคม 16th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน โครงการ Maximizing carbon sink capacity and conserving biodiversity through sustainable conservation, restoration, and management of peat swamp ecosystems

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ คือ ร่างระเบียบวารเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นี้ จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

By |พฤษภาคม 12th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
X