การประชุมวิชาการ การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในอาเซียน เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการจัดการขยะอาหาร

การประชุมวิชาการ การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในอาเซียน เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการจัดการขยะอาหาร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชนเชิงนิเวศสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชนเชิงนิเวศสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพย...

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๑  (21st Governing Board of the ASEAN Centre for Biodiversity: 21st GBACB)

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๑ (21st Governing Board of the ASEAN Centre for Biodiversity: 21st GBACB)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร...

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำ­­นักงานนโยบายและแผนทรั...