Taking too long? Close loading screen.
LOADING...
/ประชาสัมพันธ์

About ประชาสัมพันธ์

This author has not yet filled in any details.
So far ประชาสัมพันธ์ has created 199 blog entries.

การประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีนายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ ๑.) รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณ และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ ๒.) ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ๓.) ปรับแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ ๑.) สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ และเงินกันเหลื่อมปี [...]

By |เมษายน 20th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมี พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานคนที่ ๑ นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ๔ เรื่อง ดังนี้ ๑) (ร่าง) แผนปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งเป็นแผนที่สนับสนุนศักยภาพการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมข้อจำกัด ความต้องการด้านการสนับสนุน และระบบ/กรอบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของมาตรการต่างๆ [...]

By |เมษายน 20th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สผ. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสำนัก/ กอง /กลุ่มอิสระ พร้อมปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี นางกิตติมา ยินเจริญ เลขานุการกรม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. ผอ.สำนัก/กอง/กลุ่มอิสระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

By |เมษายน 19th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร สผ. โดยมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน และนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ๓ เรื่องสำคัญได้แก่ ๑.) การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ๒.) การพัฒนาโครงสร้างเชิงสถาบันในการรายงานข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก และ ๓.) ร่างรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๓ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์/สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

By |เมษายน 10th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมขั้นต้น ครั้งที่ ๒ โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในภูมิภาคอาเซียน…

เมื่อวันที่ ๓ - ๔ มษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพร่วมกับศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) จัดการประชุมขั้นต้น ครั้งที่ ๒ โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในภูมิภาคอาเซียน (2nd Inception Meeting of The ASEAN-EU Project on Biodiversity Conservation and Management of Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN: BCAMP) โดยได้รับเกียรติจากนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากการประชุมขั้นต้น ครั้งที่ ๑ โครงการ BCAMP ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ [...]

By |เมษายน 4th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมขั้นต้น ครั้งที่ ๒ โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในภูมิภาคอาเซียน…

นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

By |เมษายน 2nd, 2018|เรื่องเด่นสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

การประชุมหารือการบูรณาการและจัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย

นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือการบูรณาการและจัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย โดยมี นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาเรื่อง การการบูรณาการและจัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้สามารถแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง เป็นคลังข้อมูลระดับชาติอย่างเป็นระบบ และใช้ประโยชน์ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันได้ของทุกภาคส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

By |มีนาคม 30th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมหารือการบูรณาการและจัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) (ภาคใต้)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมธารา โรงแรมกระบี่เมอริไทม์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้  ๗ จังหวัด สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ คทช. ได้จัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งรับทราบและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแนวทางการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถดำเนินการ ตามแนวทางที่เป็นอำนาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการชี้แจงปัญหาที่สำคัญ โดยเฉพาะความไม่ชัดเจนของหน่วยงาน ในเรื่องการดำเนินการจัดที่ดินทำกินเช่น พื้นที่ป่าชายเลนในกรณีพื้นที่อนุญาตที่ไม่มีรายชื่อรายแปลงซึ่งไม่สามารถดำเนินการจัดคนลงตามรายชื่อได้ ในกรณีนี้ได้มีการชี้แจงจากคณะอนุกรรมการฯ จัดหาที่ดินว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทั้งแปลงแล้วจึงจะดำเนินการลงรายแปลงตามขอบเขตอีกครั้ง ซึ่งต้องประสานการดำเนินงานกับ ทช. เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดย สผ.ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คทช. จะได้ประสานดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ที่ดินจังหวัด ส.ป.ก.จังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ๗ จังหวัด ได้แก่ [...]

By |มีนาคม 30th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) (ภาคใต้)

พิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ นางคามิลล่า เฟนนิ่ง หัวหน้าเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย นายยาน ลาร์ส คริสเตียน เชียร์ อัครราชทูตและรองหัวหน้าปฏิบัติการ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงานในนามของกองทุน NAMA Facility โดยมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายทิม มาเลอร์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง บทบาทของกองทุน RAC NAMA ในนโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย โดยนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำความเป็นมา จุดประสงค์ และขอบเขตของกองทุน RAC NAMA รวมทั้งศักยภาพในการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อช่วยผลักดันธุรกิจและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงและใช้สารทำความเย็นธรรมชาติในประเทศไทย อีกทั้งเพื่อนำเสนอกลไกหรือมาตรการจูงใจทางการเงิน รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้รับผลประโยชน์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับภายใต้การบริหารกองทุน RAC NAMA [...]

By |มีนาคม 30th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน พิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทย

การประชุมหารือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชน เรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลของ คทช.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองบริหารจัดการที่ดิน จัดการประชุมหารือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชน เรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ณ สำนักสงฆ์บ้านควนสินชัย ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังปัญหาการจัดที่ดินทำกินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งพบว่ายังมีชาวบ้านบางกลุ่มที่อยู่นอกแปลงสุทัศน์ ที่ยังไม่ได้รับการจัดที่ดินเนื่องจากต้องการที่ดินมากกว่าที่กำหนดตามเงื่อนไข และบางกลุ่มต้องการความมั่นใจและความชัดเจนในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ ซึ่งเมื่อได้เข้ารับฟังรายละเอียดจากฝ่ายเลขาฯ คทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมที่ดิน ส.ป.ก. กรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว ก็สามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้เข้ารับการจัดที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก. แปลงสุทัศน์ ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎ์ธานี จำนวน ๑๑๔ ราย ยินดีที่เข้ารับการจัดที่ดินตามเงื่อนไข และไม่มีปัญหาข้อโต้แย้งแต่อย่างใด จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

By |มีนาคม 30th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมหารือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชน เรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลของ คทช.
X