การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๕ (15th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment: 15th AMME)

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๕ (15th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment: 15th AMME)

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๕ (15th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment: 15th AMME) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๘ และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งภายหลังจากพิธีเปิด ได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้
ณ บริเวณหน้านครวัด ภายใต้หัวข้อ “Together to Support ASEAN Green Initiatives”
     สำหรับการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยได้ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความเห็นชอบต่อเอกสารที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในอาเซียน ได้แก่ แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint Statement on Climate Change) สำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๒๕ (UNFCCC COP 25) เพื่อแสดงจุดยืนร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค ทั้งนี้ ประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒ จะเป็นผู้กล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวต่อที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๕ ในระหว่างวันที่ ๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี ต่อไป พร้อมทั้งเห็นชอบต่อการขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง (ไทย) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง (ไทย) อุทยานแห่งชาติ Lo Go – Xa Mat (เวียดนาม) เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Ngoc Linh (เวียดนาม) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Htamanthi (เมียนมา) เป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่ ๔๕ – ๔๙ ตามลำดับ ทั้งนี้ เลขาธิการได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อที่ประชุม United Nations Climate Action Summit 2019 ที่ผ่านมาด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม