การเยี่ยมชมสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การเยี่ยมชมสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. และคณะเจ้าหน้าที่ สผ. ได้เยี่ยมชมสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวต้อนรับ และนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สผ. กล่าวรายงาน จากนั้น รศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้นำเสนอตัวอย่างการจัดระบบข้อมูลการจัดการเมืองอัจฉริยะกรุงเทพมหานคร ในการนี้
ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของ สผ. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน และการเป็นหน่วยประสานงานกลาง (National Focal Point) ของคณะทำงานอาเซียน
ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) รวมทั้งกล่าวถึงสาระสำคัญของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่การเป็นเมืองและชุมชนอัจฉริยะ โดยมีขอบเขตการดำเนินงานใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) เสนอแนะและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอัจฉริยะในระดับพื้นที่ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่การเป็นเมืองและชุมชนอัจฉริยะ ๒) ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระดับพื้นที่ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นตัวอย่างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม และ ๓) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและชุมชนอัจฉริยะ ซึ่งจะได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในโอกาสต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม