วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ ๑๗ ปี

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ ๑๗ ปี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) นำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ สักการะพระพุทธสยัมภู และพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ครบรอบ ๑๗ ปี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงฯ ต่อจากนั้น เข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สผ. นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ และ ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเจ้าหน้าที่จาก ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมในงานดังกล่าว

โอกาสนี้ รมว.ทส. กล่าวให้กำลังใจและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. โดยการปฏิบัติงานของ ทส. ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และให้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ ด้านการบริหารจัดการ

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม