การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลโครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ – ๘

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลโครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ – ๘

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) โดยกองบริหารจัดการที่ดิน (กบด.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลโครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ – ๘ เพื่อรับทราบผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมธรรมรินทร์ โรงแรมเคปพันวา โฮเทล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม ต่อจากนั้น นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ฝ่ายเลขานุการ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ร่วมกันอภิปราย สรุปผลการประชุมส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑-๘ ตลอดจนผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และการกำหนดแนวทาง วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และในช่วงบ่ายเป็นการอภิปราย การกำหนดแนวทางในการติดตามผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง พื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) หลังจากนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนจาก กรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมธนารักษ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส.ป.ก. สำนักงานจังหวัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า ๑๒๐ คนจัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม