11 กันยายน 2562 จังหวัดยโสธร สำรวจความเสียหายและพื้นที่น้ำท่วม 9 อำเภอ พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมกว่า 4 แสนไร่

11 กันยายน 2562 จังหวัดยโสธร สำรวจความเสียหายและพื้นที่น้ำท่วม 9 อำเภอ พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมกว่า 4 แสนไร่

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190911090253076

นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่าจากการสำรวจความเสียหายและขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดูพื้นที่ความเสียหายและบริเวณน้ำท่วมตั้งแต่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โพดุล” และพายุ “คาจิกิ”ในจังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาประชาชนจังหวัดยโสธรได้ถูกน้ำท่วมทั้ง 9 อำเภอ 76 ตำบล 831 หมูบ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 43,489 คน ในส่วนพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมจำนวน 471,530 ไร่ แต่คาดว่าจะเสียหายประมาณ 430,589 ไร่ ซึ่งได้แยกออกเป็นนาข้าวจำนวน 407,774 ไร่ และพืชไร่อีกจำนวน 22,815 ไร่ ในส่วนความเสียหายทางด้านประมงนั้นประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 6 อำเภอ 18 ตำบล 773 ราย นอกจากนั้นทางด้านสัตว์เลี้ยงประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 777 ราย อพยพ 2,859 ตัว ตายจำนวน 11 ตัว ถนนได้รับความเสียหายจำนวน 38 เส้นทาง สะพาน 13 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมาได้ถูกน้ำท่วมไม่สามารถสัญจรได้จำนวน 16 เส้นทาง เป็นของแขวงทางหลวงยโสธร 4 สาย และแขวงทางหลวงชนบทยโสธร 12 สาย วัดอีก 3 แห่ง ฝาย 1 แห่ง  โรงเรียน 50 แห่ง และ รพ.สต.อีก 6 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบที่ผ่านมา ซึ่งในจังหวัดยโสธรน้ำได้ลดลงทุกวันในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร อำเภอเลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม อำเภอคำเขื่อนแก้วบางส่วน และอำเภอมหาชนะชัย ส่วนที่อำเภอค้อวังน้ำได้ไหลเข้าท่วมเนื่องจากเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดยโสธรที่รับน้ำในครั้งนี้ซึ่งก็จะสำรวจความเสียหายอีกครั้งหนึ่งหลังจากน้ำลด