การประชุมคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายสุพจน์ โตวิจักษ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ นายประเสริฐ ศิรินภาพร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งได้เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง คือ ๑. การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และขั้นตอนการปรับปรุงแผน และ ๒. ความก้าวหน้าการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) และเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา คือ (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม