สผ. จัดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) ครั้งที่ ๒

สผ. จัดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) ครั้งที่ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๕ น ณ บริเวณโดยรอบอาคาร สผ. โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมี นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม