การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  โดยมี นายรองวุฒิ วีรบุตร รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นรองประธานคนที่ ๒ ดร.กลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระที่สำคัญ และมีมติเห็นชอบ ดังนี้ ๑) (ร่าง) องค์ประกอบคณะผู้แทนของประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๕ (COP 25) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๕ (CMP 15) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๒ (CMA 2) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี ๒) (ร่าง) กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ๓) (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๕ ๔) (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุม Climate Action Summit 2019 ๕) การเข้าร่วม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) Initiative ของประเทศไทย และ ๖) การเข้าร่วม NDC Partnership ของประเทศไทย โดยที่ประชุมมอบหมายให้ สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการตามขั้นตอนในประเทศต่อไป นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานผลการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปี ๒๕๖๒ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๔๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม