การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ อาคาร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน การดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และ นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๑) ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) ๒) ร่างแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ฉบับปรับปรุง ๓) ผลการศึกษาการเก็บข้อมูล/การคำนวณตัวชี้วัด ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๒ จำนวน ๕ ตัวชี้วัด ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๖๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม