การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง

การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง

เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลาย ทางชีวภาพ ผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ผู้แทนศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าพบ นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่ผ่านมา และการดำเนินงานในระยะต่อไป รวมทั้งสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไข ซึ่งผลลัพธ์จากการดำเนินงานโครงการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดทำแผนการจัดการป่าพรุ อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ภูมิทัศน์ควนเคร็ง แผนการใช้ที่ดิน และการเสริมความเข้มแข็งการจัดการป่าชุมชน ซึ่งจังหวัดจะนำผลการดำเนินโครงการดังกล่าวมาจัดทำแผนบริหารจัดการพรุควนเคร็งอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานในด้านการบริหารจัดการ การปกปักรักษาทรัพยากร การพัฒนาอาชีพ และการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจะมีการนำกลไกของโครงการในส่วนของคณะทำงานวางแผนยุทธศาสตร์ภูมิทัศน์ป่าพรุควนเคร็งที่มีการบูรณาการร่วมระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานในระยะสิ้นสุดโครงการในปี ๒๕๖๓ โดยจังหวัดจะมีการเตรียมการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินงานภายหลังสิ้นสุดโครงการ นอกจากนี้ ยังมีการลงพื้นที่รับฟังบรรยายเรื่องโครงการทดลอง ใช้หลักสูตรท้องถิ่นเชิงบูรณาการ สาระการเรียนรู้ภูมิทัศน์พรุควนเคร็ง การตรวจสอบสภาพพื้นที่ไฟไหม้ เขตห้ามล่าบ่อล้อ พื้นที่ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ และตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด รวมทั้ง การสำรวจ ติดตามตรวจสอบสภาพพื้นที่แปลงปลูกฟื้นฟูป่าพรุบริเวณป่าชุมชน พรุควนเงิน ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างข้าม ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม